Маркетинг теорија - методе истраживања

Одговорни наставник

Начин полагања

активност

број поена

Пројектни рад

60

Усмени испит

40

Актуелности