Стретешки маркетинг

Одговорни наставник

Начин полагања

активност

број поена

Семинарски рад

30

Теоријски део испита и анализа студије случаја

70

Актуелности