Стретешки маркетинг

Одговорни наставник

Начин полагања

активност

број поена

Активност у току предавања

10

Пројектни рад

50

Усмени испит

40

Актуелности