Релациони маркетинг

Одговорни наставник

Начин полагања

активност

број поена

Пројектни рад

40

Тест

60

Актуелности