Односи с медијима

Одговорни наставник

Начини полагања

Први начин

активност

број поена

Пројектни задатак

100

Други начин

активност

број поена

Тест

100

Актуелности