Стратешко планирање односа с јавношћу

Одговорни наставник

Начин полагања

активност

број поена

Пројектни рад

70

Усмени испит

30

Актуелности