Међународни маркетинг

Одговорни наставник

Начини полагања

Први начин

активност

број поена

Решавање студије случаја

100

Други начин

активност

број поена

Тест

100

Актуелности