Управљање услугама и реалациони маркетинг

Одговорни наставник

Начини полагања

активност

број поена

Активност у току предавања

10

Семинар

30

Колоквијум

30

Усмени испит

30

Актуелности