Стратешке комуникације

Одговорни наставник

Начини полагања

активност

број поена

Пројектни рад

60

Активности у току наставе

10

Тест

30

Актуелности