Примењена маркетинг истраживања

Одговорни наставник

Начини полагања

активност

број поена

Настава

15

Истраживачки рад

55

Тест

30

Актуелности