Односи с јавношћу и лобирање

Одговорни наставник

Начини полагања

активност

број поена

Активност у току предавања

10

Практична настава (пројектни рад)

30

Усмени испит

60

Актуелности