Мултимедији у маркетингу

Одговорни наставник

Начини полагања

активност

број поена

Активност у току предавања и вежби

10

Писмени испит

40

Пројектни рад - израда и презентација пројектног рада

50

Актуелности