Међународни
маркетинг и европско
пословање

Одговорни наставник

Начини полагања

активност

број поена

Активност у току предавања

20

Усмени испит

30

Пројектни рад

50

Актуелности