Бренд менаџмент

Одговорни наставник

Начини полагања

активност

број поена

Присуство и активности у току наставе

10

Пројектни рад

30

Усмени испит

60

Актуелности