Маркетинг и односи с јавношћу у систему здравствене заштите

Одговорни наставник

Начин полагања

активност

број поена

Преглед литературе у облсти истраживања

20

Пројектни рад

50

Усмени испит

30

Актуелности