Маркетинг и управљање односима са купцима

Одговорни наставник

Начин полагања

активност

број поена

Преглед литературе у области истраживања

20

Пројектни рад

50

Усмени испит

30

Актуелности