Уџбеници

Маркеитнг и комуникације – Појмовник са српско-енглеским и енглеско-српским речником

Милица Костић-Станковић, Велимир Штављанин, Радмила Јаничић, Весна Дамњановић, Славица Цицварић Костић, Тамара Властелица, Марија Јовић, Бранка Новчић Кораћ, Јованка Вукмировић, Милан Окановић

Факултет организационих наука, 2024

ISBN: 978-86-7680-45-0

Маркетинг

Милица Костић-Станковић, Винка Филиповић,
Велимир Штављанин
Факултет организационих наука, 2017.

Разматрајући  могућности  за  унапређење  књиге,  која  је  коришћена  за припрему испита и као основна литература за специјалистичке семинаре и едукације, аутори су  поставили  нови  приступ  конципирању  маркетинга  и  маркетиншких  активности.  У  овој својој  књизи,  одступили  су  од  оријентације  на  засебну  анализу  појединачних  група маркетиншких концепата и активности, већ су приступили представљању процеса стварања и  испоруке  вредности  за  купце,  вођеним  развојем  и  применом  традиционалних  и савремених маркетиншких инструмената и функција.

Како се озбиљна књига о маркетингу не би могла замислити без терминолошке конкретизације свих нових појава у овом  сегменту  пословања,  извршен  је  преглед  и  детаљни  приказ  савремених концепата маркетинга.

Књига Односи с јавношћу конципирана је као основни материјал за стицање знања у овој научној и пословној области. Истовремено, материја изложена у књизи и начин на који је конципирана, представља научну и стручну подршку примени односа с јавношћу и пословне комуникације у пракси. Књига садржи теоријске основе управљања активностима односа с јавношћу, са значајним доприносом илустровања примерима из праксе. Структурирана је у шест основних поглавља: (1) појам и значај односа с јавношћу, (2) улога и активности односа с јавношћу, (3) планирање и организовање односа с јавношћу, (4) етика и друштвена одговорност односа с јавношћу и (5) пословно преговарање и професионални имиџ.

Коришћен је оригинални методолошки приступ излагању сложене проблематике савремених односа с јавношћу и пословног понашања, како организације, тако и појединаца. Аутори су пошли од чињенице да оптимално формулисан процес комуникације организације са интерним и екстерним окружењем, у оквиру којег она остварује своју мисију, представља неизоставно полазиште кључних пословних активности.

Односи с јавношћу

Милица Костић-Станковић, Винка Филиповић,
Тамара Властелица
Факултет организационих наука, 2020
ISBN 978-86-7680-368-2

Стратешки маркетинг

Винка Филиповић, Радмила Јаничић
Факултет организационих наука, 2021

Књига је намењена студентима основних и последипломских студија Факултета организационих наука. У првом делу књиге представљен је свеобухватан оквир стратешке анализе, стратешке имплементације и стратешке контроле. У другом делу књиге, дефинисани су кораци у стратешком маркетинг планирању, који на јасан начин воде компанију кроз процес стратешке анализе, стратешке имплементације и стратешке контроле. У трећем делу књиге дефинисане су стратегије које се користе у стратешком маркетинг планирању и описане су специфичне стратегије позиционирања на тржишту. У четвртом делу књиге, описани су кораци стратешке маркетинг контроле. Представљене су и специфичне области примене стратешког маркетинг планирања у здравственим институцијама, образовним институцијама, културним и уметничким институцијама, као и примена стратешког маркетинга у условима глобалне пандемије.

Књига Бренд менаџмент: креирање препознатљиве вредности резултат је изучавања теорије, како из области бренд менаџмента тако и сродних области и праћења развоја овог концепта у домаћој и међународној пракси. Ослањајући се на обимну литературу, књига представља процес бренд менаџмента из перспективе стварања, испоруке и одржавања препознатљивих вредности за купце. Укључује бројне примере са домаћег и међународног тржишта, који су препознати као добра пракса и приказани у циљу бољег разумевања теоријских концепата. Књига је значајна за разумевање савременог концепта бренд менаџмента и његове примене у различитим пословним контекстима.

Бренд менаџмент: креирање препознатљиве вредности

Славица Цицварић Костић, Велимир Штављанин
Факултет организационих наука, 2020.

Корпоративне комуникације за пример

Данијела Лалић, Тамара Властелица
Факултет Техничких Наука, 2019.

Факултет организационих наука из Београда и Факултет техничких наука из Новог Сада од 2011. године на двогодишњем нивоу објављују књиге са најбољим примерима актуелне комуникационе праксе из Србије и региона. Књига „Корпоративне комуникације за пример“ је компилација систематски и методолошки приказаних студија случаја – програма, пројеката и кампања корпоративних комуникација. Седамнаест примера који су приказани у књизи илуструју широк спектар примене корпоративних комуникација у пракси. Читаоци имају прилику да се упознају са праксом мултинационалних и домаћих компанија у домену појединачних програма интерне комуникације, односа с медијима, корпоративног оглашавања, дигиталних комуникација, организације специјалних догађаја, корпоративне друштвене одговорности и других функционалних области корпоративних комуникација, али и свеобухватних програма интегрисаних комуникација ових компанија.

У монографији су описане маркетиншке стратегије и активности које могу допринети повећању нивоа поверења онлајн купаца. Представљен је концепт онлајн куповине коју, у односу на традиционалну, карактеришу анонимност, недостатак контроле над процесом и неизвесност. Анализирани су купци од којих се у онлајн окружењу захтева да дају личне и финансијске информације и да верују да ће добити производ који је описан на сајту продавца, због чега је потребно да поседују одређени ниво поверења како би се одлучили на овакву куповину. Онлајн поверење посматрано је као сложен систем чији се значај огледа у посредовању између активности компаније и задовољства и лојалности купаца.

Стратегије изградње поверења у е-трговини

Марија Јовић
Задужбина Андрејевић, 2016.

Корпоративна репутација и друштвена одговорност

Тамара Властелица
Задужбина Андрејевић, 2016.

У књизи је представљен концепт корпоративне репутације у контексту перцепције, ставова и намера циљних јавности, али и као резултат адекватне пословне и комуникационе стратегије којом се изграђују корпоративни идентитет, имиџ и репутација. Описани су фактори који утичу на формирање корпоративне репутације у домену производа или услуга, пословних перформанси, друштвене одговорности, маркетинга и односа с јавношћу, као и утицај репутације на последична понашања потрошача и финансијске перформансе. Као кључни фактори ефикасног управљања репутацијом идентификоване су корпоративне комуникације и корпоративна друштвена одговорност. Аутор указује на значај етике у свим пословним процесима, а посебно примене етичких стандарда у маркетиншкој и корпоративној комуникацији. Као ефикасне стратегије изградње корпоративне репутације кроз друштвено одговорно пословање приказани су концепти маркетинга са друштвеним поводом, еколошког маркетинга и социјалног маркетинга, закључно са обрадом теме промоције друштвено одговорног пословања од стране компанија.

У монографији су сагледане веома важне области релационог маркетинга и испитани извори креирања додатне вредности за купце. Представљени су резултати истраживања који се односе на повезивање односа између запослених у продајом и маркетинг одељењу у циљу креирања додатне вредности за купца из угла менаџера у компанијама у Србији. Резултати могу да допринесу академској јавности, као и менаџерима који раде у маркетингу и продаји. У књизи је детаљније приказане ЦРМ стратегија и стратешки оквир за имплементацију исте. Поред тога, представљена је и шопер маркетиншка стратегија, као модеран концепт креирања додатне вредности за шопера у малопродаји.

Стратегија управљања односима с купцима у продаји и маркетингу

Весна Дамњановић
Задужбина Андрејевић, 2015.

Маркетинг менаџмент

Винка Филиповић, Милица Костић-Станковић
Факултет организационих наука, 2014.
ISBN: 978-86-910807-0-9

При конципирању садржаја књиге, претензија аутора била је да књига буде од користи свима који су заинтересовани за спрецифичности процеса управљања маркетингом. То су пре свега студенти који изучавају ову материју на редовним и последипломским студијама Факултета организационих наука, као и других сродних факултета. Материја изложена у књизи и начин на који је конципирана, има значајан потенцијал као научна и стручна подршка имплементацији управљања маркетингом у пракси, па може бити значајна и маркетинг менаџерима, као и свим другим професионалцима који желе да побољшају своје разумевање основа управљања маркетингом. За структурирање управљачких активности маркетинга, поред информација о захтевима и жељама купаца, потребно је обезбедити много више информација, како би се понуда на одговарајући начин прилагодила тражњи.

Национални имиџ и репутација су оно што покреће стране инвеститоре да се заинтересују за одређену земљу. Односи с јавношћу са страним инвеститорима подразумевају проширење постојећих знања и вештина, пажљиво планирање стратегија комуникације, и њихову имплементацију, у циљу креирања сопственог националног идентитета и могућности да се, успоствљањем дугорочних односа са инвеститорима, допринесе развоју локалне самоуправе у Србији. Интегрисање различитих аспеката пословне културе је суштински предуслов остваривања успешне билатералне сарадње. Једино је на тај начин могуће избећи неспоразуме или нежељене ситуације, које могу утицати на негативан исход преговора, а који настају услед непознавања протокола у међународној комуникацији.

Односи с јавношћу и страни инвеститори

Милица Костић-Станковић
СКГО - Савез градова и општина Србије, 2014
ISBN: 978-86-88459-27-3

Маркетинг и рурални развој и туризам

Милица Костић-Станковић
СКГО - Савез градова и општина Србије, 2013

Побољшање конкурентности руралних области захтева промоцију одрживог развоја и стварања нових могућности запослења, као и омогућавање приступа савременим информационим и комуникационим технологијама. Диверсификација делатности у руралним подручјима на пољопривредне и непољопривредне активности, подршка непољопривредним активностима и јачање везе између различитих сфера руралног развоја, игра важну улогу у овоме. Маркетиншко оријентисање институција које су компетентне за рурални развој, неопходно је да би се обезбедили раст и стабилност у овом подручју. Планирање и имплементација маркетиншких стратегија се мора одвијати кроз сарадњу националних, регионалних и локалних власти, као и свих заинтересованих страна (невладиних организација, кооператива, појединаца).

Промене у пракси маркетиншке комуникације наведене су као потреба за развојем и применом савремених квантитативних метода, које су представљене у монографији и чине њен посебан допринос. Као најзначајнија димензија истактуна је подела по инструментима маркетиншке комуникације, при чему су традиционалним елементима микса промоције придодати комуникацијски аспекти: производа/услуге, продајне цене и дистрибуције и продаје/начина пружања услуге. Извршене су анализа и примена одабраних квантитативних показатеља и модела, у домену њиховог појединичног потенцијала за учешће у целини планирања комуникацијских активности и мултиплицирања ефеката управљања односа с купцима.

Сврха истраживања приказаног у монографији јесте да укаже на најзначајније критеријуме и ограничења у планирању маркетиншких комуникација у савременом пословању са знатно промењеним условима и потребама.

Маркетиншко комуницирање у управљању односима са купцима

Милица Костић-Станковић
Задужбина Андрејевић, 2013.
ISBN 1821-2484

Маркетинг у пракси - примена MM методе студије случаја

Весна Дамњановић
Факултет организационих наука, 2012.

Књига обухвата пет делова о теми методологија студије случаја из области маркетинг менаџмента. Први део књиге обухвата појмовно и функционално одређење мм методе студије случаја, док други део књиге представља улогу студената у процесу анализе и решавању студије случаја. Трећи део изучава гледиште универзитетских предавача при писању и вођењу дискусије са студијом случаја у едукативном процесу у високом образовању. Четврти део књиге објашњава процес организовања такмичења: учеснике и њихове улоге, предности и мане за факултете, студенте и представнике компанија при задавању конкретних проблема сумираних у студије случаја из области маркетинг менаџмента. У петом делу књиге су представљени конкретни примери домаћих и иностраних компанија кроз студије случаја, написане и прилагођене као материјал за дискусију у процесу едукације. Има десет студија случаја, које су подељене на три тематске целине: управљање брендом, управљање комуникацијом и управљање продајом.

Један од основних услова успешног пословања представља изградња позитивних односа са циљним групама, посебно у домену односа са купцима. У ту сврху, предлаже се интеграција комуникацијских активности маркетинга и односа с јавношћу. Књига представља синтезу и преглед теоријске основе предложеног концепта интеграције комуникацијских активности у односу на различите циљне јавности, са једне стране, и резултата емпиријске верификације, како потреба за применом поменутог концепта, тако и ефеката његове примене.
Књига је структурирана у четири целине, са тенденцијом да свака од њих обухвати одређену тематску целину: (1) функционална интеракција маркетинга и односа с јавношћу и релациони маркетинг као савремени концепт који интегрише маркетинг и односе с јавношћу; (2) концепт интегрисаних пословних комуникација; (3) интегрисане маркетиншке комуникације и (4) интегрисане корпоративне комуникације.

Интегрисане пословне комуникације

Милица Костић-Станковић
Факултет организационих наука, 2011
ISBN978-86-7680-237-1

Комуникације и релациони маркетинг: примена у јавној управи

Славица Цицварић Костић
Задужбина Андрејевић, 2011.

Монографија обрађује савремену маркетиншку оријентацију у чијем фокусу је управљање односима. Приказане су карактеристике интегрисаног приступа маркетиншким и корпоративним комуникацијама, које се у монографији посматрају као основ управљања односима. Централни део монографије посвећен је примени комуникацијских активности и релационог маркетинга у јавној управи, посебно у домену локалне самоуправе. Теорија и пракса су потврдиле да савремена маркетинг концепција јесте добар начин за управљање односима са грађанима. Зато је као основ истраживања у овој монографији постављено да се задовољство грађана може постићи применом двосмерне комуникације и релационог приступа, где се они посматрају као партнери у процесу дефинисања и примене програма управе.

Један од највећих изазова са којим се суочавају маркетинг менаџери је ефикасно и ефективно управљање активностима усмереним ка иностраним тржиштима. Мултикултурални и мултилингвистички аспект маркетиншких акција у великој мери усложњава и маркетиншке активности, због њиховог непосредног укључивања у тржишне процесе конкретне земље. Маркетиншки циљеви и структура конкуренције на иностраном тржишту детерминисани су високим степеном специфичности, па је стога неопходно прецизно дефинисање и имплементација одговарајућих маркетиншких активности. 

Садржај књиге базиран је на професионалном искуству аутора и верификованим научним истраживањима из ове области. Књига садржи теоријске основе планирања и организовања активности међународног маркетинга, са значајним доприносом илустровања примера из праксе. Структурирана је у пет основних поглавља: (1) маркетинг и глобално пословно окружење, (2) планирање маркетинга у глобалном окружењу, (3) међународна конкуренција и конкурентска предност, (4) међународни маркетинг микс и (5) интеркултурална комуникација.

Маркетинг у глобалном окружењу

Винка Филиповић, Милица Костић-Станковић
Факултет организационих наука, 2009.

Пословна комуникација - преговарање и комуникација

Милица Костић-Станковић
Грађевински факултет - одсек за геодезију и геоинформатику, 2009
ISBN: 978-86-7518-098-2

Пословна комуникација, иако је веома важна у пословном процесу, представља мање схваћену вештину у пословању, са значајним потенцијалом за унапређење, посебно на нашим просторима. Менаџери будућности биће задужени, не само за интерперсонално и масовно комуницирање, већ и за међусобну повезаност човека и машине и максимизирање комуникацијских ефеката такве интеракције. Књига садржи базичне смернице за адаптацију вештина и техника комуникације ситуационим приступом. Истиче се комплексност и разноликост пословнх ситуација у којима се комуницира, и појава да неретко правац који се одређује оптималним комуникацијским вештинама, дефинише и исход у пословним одлукама.
Преговарање је представљено као пословни изазов и представљене су околности и резултати преговарања, али су и конкретизоване смернице за постизање обострано повољних резултата пословних преговора.

У књизи су приказане медијске стратегије у оквиру маркетиншке комуникације и односа с јавношћу, са посебним освртом на могућности њиховог усклађивања и интеграције на нивоу организације. Аутор је истражио и анализирао специфичности масовних медија, њихове предности и недостатке у контексту пословне комуникације. Књига садржи и основну медијску метрику, као и опис процеса избора, планирања и закупа медија за оглашавање. Посебан део је посвећен стратегијама и техникама односа са медијима у циљу генерисања примарног и секундарног публицитета. Књига садржи практичну методологију за планирање медијских кампања, којима се интегришу оглашавање и публицитет.
У припреми је ново допуњено издање књиге за 2021. годину.

Медијска кампања - Публицитет и оглашавање

Тамара Властелица
Задужбина Андрејевић, 2007.