Usluge izrade strategije i akcionih planova

Naručioci iz korporativnog, javnog i neprofitnog sektora, već duži niz godina angažuju eksperte Katedre za MMiOsJ u izradi marketing strategija, strategija odnosa s javnošću i strategija korporativnih komunikacija, kao i pratećih akcionih planova.

Rad na ovim kompleksnim i dugoročnim strateškim dokumentima se odvija u više faza, koje karakteriše intenzivna saradnja sa menadžmentom naručioca, u svim koracima izrade i implementacije:

 1. Definisanje preciznog projektnog zadatka, cilja i opsega strategije
 2. Analiza postojećeg stanja – organizacione strukture, komunikacijskih procesa, postojeće dokumentacije, autsorsovanih procesa, realizovanih kampanja, konkurencije i poslovnog okruženja
 3. Istraživanje i analiza trenutne tržišne pozicije, korporativne reputacije i/ili reputacije brenda
 4. Definisanje željenog stanja i potrebnih organizacionih i procesnih promena
 5. Identifikovanje, analiza i mapiranje kupaca i/ili stejkholdera
 6. Definisanje ključne korporativne/brend poruke, argumenata i apela
 7. Izrada programa marketinga/komunikacija po oblastima, tržišnim segmentima, stejkholderima, kanalima prodaje i komunikacije
 8. Analiza rizika
 9. Unapređenje marketinške/komunikacione infrastrukture
 10. Izrada akcionog plana za implementaciju strategije
 11. Evaluacija prema definisanim indikatorima performansi
Portfolio referentnih strategija i akcionih planova, po konkretnim oblastima ekspertize, dostupan je na upit.