Услуге израде стратегије и акционих планова

Наручиоци из корпоративног, јавног и непрофитног сектора, већ дужи низ година ангажују експерте Катедре за ММиОсЈ у изради маркетинг стратегија, стратегија односа с јавношћу и стратегија корпоративних комуникација, као и пратећих акционих планова.

Рад на овим комплексним и дугорочним стратешким документима се одвија у више фаза, које карактерише интензивна сарадња са менаџментом наручиоца, у свим корацима израде и имплементације:

 1. Дефинисање прецизног пројектног задатка, циља и опсега стратегије
 2. Анализа постојећег стања – организационе структуре, комуникацијских процеса, постојеће документације, аутсорсованих процеса, реализованих кампања, конкуренције и пословног окружења
 3. Истраживање и анализа тренутне тржишне позиције, корпоративне репутације и/или репутације бренда
 4. Дефинисање жељеног стања и потребних организационих и процесних промена
 5. Идентификовање, анализа и мапирање купаца и/или стејкхолдера
 6. Дефинисање кључне корпоративне/бренд поруке, аргумената и апела
 7. Израда програма маркетинга/комуникација по областима, тржишним сегментима, стејкхолдерима, каналима продаје и комуникације
 8. Анализа ризика
 9. Унапређење маркетиншке/комуникационе инфраструктуре
 10. Израда акционог плана за имплементацију стратегије
 11. Евалуација према дефинисаним индикаторима перформанси
Портфолио референтних стратегија и акционих планова, по конкретним областима експертизе, доступан је на упит.