Управљање кључним купцима

Одговорни наставник

Начини полагања

активност

број поена

Усмени испит

20

Практична настава (израда и одбрана пројектног задатка)

80

Актуелности