Односи с јавношћу - стратегије и тактике

Одговорни наставник

Начин полагања

активност

број поена

Присуство и активност

10

Пројектни рад

30

Усмени испит

60

Актуелности