Менаџмент и организација у јавном сектору

Одговорни наставник

Начини полагања

Први начин

активност

број поена

Пројектни рад

20

Колоквијум

40

Усмени испит

40

Други начин

активност

број поена

Пројектни рад

20

Усмени испит

40

Актуелности