Медијске комуникације

Одговорни наставник

Начини полагања

активност

број поена

Активност у току предавања

10

Израда и одбрана пројектног задатка

30

Усмени испит

60

Актуелности