Маркетинг у јавном сектору

Одговорни наставник

Начини полагања

активност

број поена

Активности у току предавања

10

Усмени испит

60

Израда и одбрана пројектног задатка

30

Актуелности