Маркетинг модели

Одговорни наставник

Начини полагања

активност

број поена

Активност у току предавања

10

Практична настава

20

Семинар

40

Писмени испит

30

Актуелности